Rastlinná a živočíšna výroba

Rastlinná a živočíšna výroba

Špecializujeme sa na výrobu kvalitných rastlinných produktov. Výmera poľnohospodárskej pôdy je 1350 ha, z toho 1226 ha ornej pôdy. Živočíšna výroba sa sústreďuje na 3 farmách, kde chováme ošípané, hovädzí dobytok a ovce.

Read More

Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Ponúkame kvalitné a zdravé výrobky z ošípaných a hovädzieho dobytka, ako aj rastlinné produkty. Pozrite si súčasné stavy našich skladových zásob.

Read More

Výkup ornej pôdy

Výkup ornej pôdy

KOAN, spol. s r.o. vykupuje ornú pôdu v katastrálnych územiach Michalovce, Močarany, Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce, Laškovce, Žbince, Vrbnica a Lastomír.

Read More

Partneri

SLADOVŇA, a.s. Michalovce
Močarianska 14
071 01 Michalovce

AGRIA, s.r.o.
Zalužice 419
072 34 Zalužice

CHEMAGRA, s.r.o.
Hriadky 75
076 22 Hriadky

TOPAGRO, s.r.o.
Parchovany 166,
076 62 Parchovany

KOAN, spol. s r.o. bola založená v auguste roku 1995 spoločenskou zmluvou. Spoločnosť sídli v obci Krásnovce v okrese Michalovce, na bývalom poľnohospodárskom družstve. KOAN, spol. s r.o. je výrobno-obchodný podnik so zameraním na poľnohospodársku výrobu a obchod s agrokomoditami. Spoločnosť pôsobí v katastrálnych územiach Močarany, Michalovce, Krásnovce, Laškovce, Šamudovce, Vrbnica, Pozdišovce a Žbince na výmere 1350 ha poľnohospodárskej pôdy.

História

KOAN, spol. s r.o. bola založená v auguste roku 1995 spoločenskou zmluvou. Na začiatku pôsobila ako výlučne obchodná spoločnosť zaoberajúca sa kúpou a predajom tovarov v rozsahu veľkoobchodu s výživovými produktmi pre poľnohospodárske zvieratá.

V roku 1998 sa k tejto činnosti pridružila aj živočíšna výroba, zameraná na chov ošípaných. Spočiatku išlo iba o výkrm ošípaných, neskôr o  klasický chov s uzavretým obratom stáda. Tieto činnosti sme vykonávali v sídle spoločnosti na hospodárskom dvore Krásnovce, ktorého sme sa stali vlastníkmi odkúpením od správcu konkurznej podstaty po úpadcovi. Odkúpením hospodárskeho dvora sme sa stali aj vlastníkmi pozberovej linky a skladovacích priestorov, a taktiež sušičky obilia a technológií na spracovanie a čistenie obilia, ktoré sú stále v činnosti.

Od roku 2000 sa spoločnosť KOAN, spol. s r.o. stala klasickým poľnohospodárskym podnikom aj s rastlinnou výrobou, rozšírila sa o pôsobenie v Katastrálnych územiach Pozdišovce a čiastočne Močarany. Zároveň bol zakúpený hospodársky dvor Pozdišovce, nazývaný „Farma dojníc“, ktorá sa stala centrom rozvoja našej živočíšnej výroby.  V tomto roku sme zakúpili aj miešareň kŕmnych zmesí, ktorá sa stala základným stabilizačným faktorom pre živočíšnu výrobu.

V rokoch 2004-2006 investície smerovali najmä do živočíšnej výroby na „Farme dojníc“ v Pozdišovciach, kde sa v rámci projektov PRV (program rozvoja vidieka) v spolupráci s Európskou úniou rekonštruovali maštale a hnojovicová koncovka, čím sme pre naše zvieratá vytvorili priaznivé životné podmienky splňujúce kritériá Welfare.

Od roku 2008, v rámci projektov súvisiacich s pomocou Európskej únie, spoločnosť KOAN, spol. s r.o. realizuje projekty zamerané na zefektívnenie prác v rastlinnej výrobe, na obnovu technického parku a strojov na hospodárenie pôdy, ktorá bola sústredená na hospodársky dvor Krásnovce.

Rok 2010 bol pre našu spoločnosť kritický z dôvodu záplav a s tým vzniknutých strát na úrode až do výšky 350 000 €. Napriek tomu sa nám podarilo rozšíriť spoločnosť o hospodársky dvor v Močaranoch a k nemu priľahlé pôdy. Posledné dva roky smerujú naše investície práve do rozvoja a konsolidácie hospodárskeho dvora Močarany.

Geografická oblasť pôsobenia

V súčasnom období spoločnosť hospodári v katastrálnych územiach:

  • Michalovce
  • Močarany
  • Pozdišovce
  • Krásnovce
  • Šamudovce
  • Laškovce
  • Žbince
  • Vrbnica
  • Lastomír

Výkup ornej pôdy

KOAN, spol. s r.o. vykupuje ornú pôdu v katastrálnych územiach Michalovce, Močarany, Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce, Laškovce, Žbince, Vrbnica a Lastomír. Bližšie informácie získate na:

Kontakt:

Beáta Pavlová 
Správca nájomných zmlúv
tel.: 0915 587 297
e-mail.: koan@koan.sk