Prijímateľ KOAN spol. s r.o., Krásnovce 183, 072 01, IČO: 31 711 855, ako vyhlasovateľ v rámci projektu PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 a v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 vyhlasuje  výzvu na predloženie ponúk na predmet zákazky REKONŠTRUKCIA MAŠTALE PRE HD.

Lehota na predloženie ponúk je do 15.11.2017 do 15.00 hod.

Kompletné súťažné podklady  -projektová dokumentácia a výkaz výmer sú dostupné u kontaktnej osoby : MVDr. Vladimír Kostovčík, tel. č.:0905 603 522, e-mail : koan@koan.sk .